top of page

Algemene Voorwaarden


Behandeling en werkwijze

Alle behandelingen gaande van preventieve tot curatieve behandelingen worden in onze praktijk uitgevoerd, voor meer uitgebreid herstel wordt er eerst een algemeen overzicht en planning opgesteld alvorens over te gaan tot uitvoering. Voor meer complexe behandelingen alsook orthodontie wordt er steeds samengewerkt met deskundige specialisten werkzaam in de periferie, en dit op doorverwijzing.
Tandheelkunde is maatwerk, hierdoor zijn de prijzen op onze lijst en/of op de offerte eerder van indicatieve waarde. Afwijkingen van de behandeling of van de gegeven offerte zijn hierdoor mogelijk en zullen steeds in overleg met de patiënt worden besproken. Hieronder kan u een pdf-document terugvinden met een kort overzicht van de prijzen van onze meest voorkomende behandelingen. 


Afspraken

De afspraak wordt beschouwd als bevestigd vanaf de moment dat deze telefonisch of via internet wordt gemaakt door de patiënt.

Annulatie kan enkel plaatsvinden via telefonisch contact en dit minstens 24u voordat de afspraak plaatsvindt.
Belangrijk: indien u verhinderd bent, verzoeken wij u graag ten minste 24h op voorhand te verwittigen per telefoon. Annulaties worden niet verwerkt per e-mail. Indien meermaals laattijdig afgebeld wordt er een compensatie aangerekend, wij rekenen op uw begrip.

Suykerbuyk Dental Care behoudt zich het recht voor om afspraken te weigeren, te verplaatsen en de patiënt hierover telefonisch te contacteren.


Facturatie en betalingsovereenkomsten
 

-Onze aanbiedingen gelden slechts drie maanden, te rekenen vanaf de datum van de opmaak van de offerte, behoudens expliciet afwijkend beding.

-Onze prijzen zijn exclusief BTW tenzij het gaat over exclusief esthetische behandelingen zonder enige medisch karakter. Onze prijzen zijn vastgesteld op basis van tarieven, officiële prijzen, lonen en sociale lasten bestaande op het ogenblik van het aanvaarden van het behandelingsvoorstel. Wijziging van deze elementen zullen aanleiding geven tot evenredige prijswijziging. Taksen zijn nooit inbegrepen in onze prijzen.
-Ingeval de overeenkomst door schuld van de patiënt niet kan worden uitgevoerd, zijn wij gerechtigd een schadevergoeding van 10% van de offerteprijs onverminderd het recht om de werkelijk geleden en bewijsbare schade te vorderen.
-Behoudens andersluidend beding zijn de betalingsvoorwaarden als volgt:
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, op de zetel van de vennootschap/op de aangegeven bankrekening. Bij niet betaling op de vervaldag, stuurt de tandartspraktijk u een herinnering. In dat geval kunnen u herinneringskosten/portkosten worden aangerekend met een minimum van 5€.
Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd van 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50,00€ onverminderd het recht van de tandartspraktijk hogere schade te bewijzen en volledige schadeloosstelling te vorderen. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Elk begonnen maand vertraging zal voor een volledige maand aangerekend worden.
Wanneer de uitvoering van de voorgestelde behandelingen uitgesteld wordt door toedoen van de patiënt of in geval van overmacht behouden wij het recht om over te gaan tot onmiddellijke facturatie van alle reeds gedane behandelingen/werken, zelfs wanneer de opdracht nog niet volledig voltooid is. Al de facturen, ook deze dewelke nog niet vervallen zijn, zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van niet-tijdige betaling van de vorige.
- De nietigheid van één van de bepalingen van de algemene voorwaarden brengt geenszins de geldigheid van de andere voorwaarden in het gedrang.
-Alle geschillen in verband met facturen of offertes vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. Terzake zal het Belgisch recht van toepassing zijn.
-Alvorens naar de rechtbank te stappen, zal steeds een poging gedaan worden om elk geschil onderling af te handelen, hetzij door direct contact hetzij door toedoen van een incassobureau. De kosten die gemaakt worden door deze laatste zullen volledig ten laste komen van de patiënt.

Suykerbuyk Dental Care
Muelitas BV
RIZIV-nummer: 3-11083-93-001 // 3-19103-27-001

Ondernemingsnummer: 0749.426.651        
Adres: Achter d’ Hoven 85 2990 Wuustwezel                                 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Protectas nv

Bevoegde toezichthoudende autoriteiten:

  • FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen
    Galileelaan 5/01, 1210 Brussel

  • Erkenning bijzondere beroepstitel: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen

  • Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

    In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op alle gegevens die met uw tandarts worden uitgewisseld. U kan in de hier bijgevoegde documenten een overzicht terugvinden van de GPDR-reglementeringen die wij toepassen.

bottom of page